Przyszłość usług technicznych według Leadec

W obecnym czasie wiele się mówi o przemyśle 4.0, cyfryzacji i digitalizacji w obszarze produkcji, inteligentnych fabrykach i internecie rzeczy. Jednak żeby w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają nam innowacyjne rozwiązania, czwarta rewolucja przemysłowa dotyczyć powinna również usług wspierających przemysł. Żeby nadążyć za postępem w produkcji, konieczny jest także duży krok naprzód, jeśli chodzi o branże wspierające procesy produkcyjne. Wzrasta stopień złożoności maszyn, a co za tym idzie złożoność awarii. Postępująca automatyzacja i coraz bardziej zaawansowane technicznie urządzenia powodują, że utrzymanie ruchu w zakładach produkujących samochody i ich części, staje się coraz bardziej wymagające, a zapewnienie dostępności maszyn wymaga szczególnej wiedzy, umiejętności i narzędzi.

Digitalizacja w usługach? Jeszcze wizja czy już konieczność?
Firma Leadec zaprezentowała podczas konferencji AutoEvent 2017 szereg narzędzi, które wprowadzają usługi techniczne, takie jak produkcyjne utrzymanie ruchu, na wyższy poziom. Narzędzia te, mogą być zastosowane dzięki cyfryzacji, która wprowadza nowe spojrzenie na zagadnienie gromadzenia i dysponowania wszelkimi danymi, niezbędnymi w procesach zarządzania. Dane w formie cyfrowej dostępne i uporządkowane na centralnych serwerach, mogą być wykorzystywane przez różne aplikacje wspomagające procesy produkcyjne czy usługowe.
Można było poznać rozwiązania pozwalające na optymalizację i usprawnienie procesów produkcyjnego utrzymania ruchu, takie jak:

  • aplikacja do implementacji i zarządzania projektem,
  • aplikacja do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących poszczególnych urządzeń, rejestracji czynności przeglądowych, predyktywnych czy naprawczych
  • system oparty na ciągłym monitorowaniu parametrów urządzeń i ich analizie za pomocą odpowiednich algorytmów, umożliwiających wczesne przewidzenie awarii na podstawie wykrytych anomalii.

Wszystkie te rozwiązania charakteryzuje praca na wspólnej bazie danych i wiele możliwości ich wykorzystania oraz wygodny dostęp za pomocą urządzeń mobilnych dla wielu użytkowników.

Przemysław Pendrowski – Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny w firmie Leadec,
w trakcie swojego wystąpienia w panelu dotyczącym Przemysłu 4.0 zwrócił uwagę, na konieczność poszukiwania rozwiązań umożliwiających gromadzenie i przechowywanie wiedzy i doświadczenia, które będzie można łatwo wykorzystać, niezależnie od fluktuacji, będącej obecnie jednym z większych wyzwań, z uwagi na bardzo niski poziom bezrobocia i trudności w rekrutacji i zatrzymaniu wykwalifikowanej kadry. Aby minimalizować negatywne skutki powodowane przez obecną strukturę rynku pracy, firma Leadec opracowuje rozwiązanie oparte na bibliotece tutoriali, czyli krótkich filmików instruktażowych, stanowiących swoiste instrukcje pracy pozwalające pracownikom o niższych kwalifikacje i w trakcie szkoleń, na poprawne wykonywanie zaawansowanych technicznie zadań. Niewątpliwą dodatkową zaletą wykorzystania tej formy przekazywania wiedzy, jest obejście bariery językowej, jaka występuje przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy.

Rzeczywistość rozszerzona wkracza w obszar utrzymania ruchu.
Najciekawszym rozwiązaniem, jakie testuje firma Leadec, jest wykorzystanie zaawansowanej technologii – w tym przypadku gogli holograficznych – do tworzenia centralnego biura eksperckiego, gdzie wysoko wykwalifikowani specjaliści różnych dziedzin, są w stanie zdalnie wspierać pracowników w różnych lokalizacjach przy rozwiązywaniu skomplikowanych technicznie problemów. Technologia gogli holograficznych opiera się na wykorzystaniu tzw. rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality AR). Dzięki zastosowaniu tego systemu możliwy jest skuteczny transfer wiedzy na odległość w czasie rzeczywistym. Technologia rzeczywistości rozszerzonej bazuje na dodaniu informacji i znaczenia do rzeczywistego obiektu lub miejsca, umożliwiając lepsze rozumienie danego zagadnienia. Bazą jest istniejąca maszyna lub urządzenie, ale dzięki zastosowaniu technologii AR, użytkownik widzi obraz rzeczywisty zintegrowany z interfejsem komputerowym, który powoduje wyświetlanie w jego polu widzenia danych takich jak lokalizacja, zagregowane dane historyczne, wskazówki eksperta czy komentarz audio. Docelową ideą pełnego wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej jest stworzenie centralnego helpdesku, do którego pracownicy z różnych lokalizacji mogliby się zgłaszać z trudnym do rozwiązania problemem technicznym. Gogle holograficzne wyposażone w system kamer, przekazują w czasie rzeczywistym obraz z danego obszaru, obraz ten jest wyświetlany na monitorze w centralnym helpdesku, natomiast pracownik zachowuje pełną swobodę ruchów i ma możliwość na bieżąco reagować i wykonywać polecenia eksperta. Taka forma wsparcia, pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i kwalifikacji pracowników, zapewnia wygodny dostęp do wiedzy fachowej, pozwala na szybszą reakcję w przypadku awarii i skrócenie czasu jej usuwania.

Przedstawione narzędzia wytyczają nowe kierunki usług technicznych, a biorąc pod uwagę fakt, że podobne rozwiązania już wkrótce będą obecne w wielu dziedzinach naszego funkcjonowania, jest to jedyny właściwy kierunek rozwoju dla firm, które chcą utrzymać swoją pozycję na rynku i stale spełniać wysokie oczekiwania klientów.